MEDICINALHISTORISK DATABAS

Serierubrik: Årsberättelser från Provinsialläkare

Filnamn: P8911484

År: 1891

Ort: Lysekil

Författare: H. Köster

Dokumentets namn:

Arkivnummer: RA/420177.03

Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen

Signum: E5A

Rapport: 25

Diarienummer: 189/ [saknas]

Ankomstdatum: 1892-04-07

Volym: 28

Redogörelse för Lysekils Hafskuranstalt för år 1891.

Klimatiska Förhållanden vid Lysekils Hafskuranstalt sommaren 1891. (enl. uppgift af Professor Curman).

Luftens temperatur:

 

Kl 8 f.m.

Kl. 2 e.m.

Kl 9 e.m.

Maximum

Minimum

Juni

14,9

16,9

15,1

25

4

Juli

18

19,3

17,5

23

12

Augusti

14,9

16,8

14,7

20

10

September

13,9

15,7

14,5

17

10

Luftens relativa fuktighet

 

Kl 8. f m

Kl 2 e m

Kl 9 e m

Juni

72%

63%

70%

Juli

80%

73%

78%

Augusti

88%

77%

89%

September

88%

83%

87%

Vattnets temperatur vid ytan:

 

kl 8 f.m

Kl 2 e.m

Maximum

Juni

15,2

15,5

19

Juli

19,5

19,7

21

Augusti

17,4

17,8

20

September

15

15,2

16

Vindarnes rigtning och stycke:

Juni: omvexlande SV och NO; hastighet: Kilomet pr timme 26,8., meter pr sekund 7,5.
Juli: omvexlande V och SV; hastighet: Kilomet pr timme 29, meter pr sekund 8,
Augusti: omvexlande SV och V; hastighet: Kilomet pr timme 30, meter pr sekund 8,3
September omvexlande V och SV; hastighet: Kilomet pr timme 48, meter pr sekund 13.
Maximum Juli 67 Kilometer pr timme
Augusti 95 Kilometer pr timme
September 97 Kilometer pr timme.

H. Köster

A. Antal kurgäster

Sjuke personer

Män

Quinnor

Summa

Vistelse vid anstalten i veckor.

Betalande af 1:sta klass

391

266

657

2560

Betalande af 2:dra klass

57

65

122

297

Betalande af 3:dje klass

14

22

36

338

Gratister utom sjukhus

11

41

52

65

 

473

394

867

 

Sommargäster 447

B. Mineralvatten.
har användts af 418 personer
Naturliga vatten: Vichy 657 flaskor
Marienbader 703 flaskor
Karlsbader 709 flaskor
Salzbrunner 125 flaskor
{Ronsegas} 56 flaskor
Torpa 105 flaskor
Porla 1203 flaskor
Ronneby 402 flaskor
Karlstad 651 flaskor
Emser 176 Krus
Artificiella vatten: Marienbader 592 flaskor
Karlsbader 56 flaskor
Öfriga vatten 1348 flaskor
//1996//

C. Badkur
Vid inrättningen hafva gifvits 15281 varma bad, deraf 594 fribad
7686 kalla bad.
Bland dessa utgjorde enkla karbad 6511
Gytjebad 3121
Tallbarrsbad 1665
Kreuznacherbad 419
Nauheimerbad 323
Varmluftsbad 520
Halfbad 2520

D. Sjukgymnastik har användts af
73 män och 39 qvinnor

E. Massage har användts af
30 män och 47 qvinnor

F. Elektricitet har användts af 3 personer

G. Vårdade sjukdomar.

 

män

qvinnor

Frossa

   

Syfilis

99

3

Tuberkelsjukdom

   

Skrofler, Engelska sjukan

7

16

Bleksot

 

40

Blodbrist

30

92

Gikt

2

 

Öfriga konstitutionella sjukdomar

17

6

Kron. förgiftningssjukdomar

4

 

Sjukd. i hjerna och ryggmärg

19

4

Sjukd. i perifera nervsystemet

12

3

Öfriga nervsjukdomar

61

57

Sockersjuka

2

1

Sjukd. i andedrägtsorganens slemhinna

10

9

Sjukd. i lungväfnaden

5

4

Öfriga sjukdomar i andedrägtsorganen

2

1

Sjukd. i hjerta och kärlsystem

43

22

Sjukd. i mag- och tarmslemhinnor

61

51

Öfriga sjukd. i matsmältningsorganen

20

18

Njursjukdomar

3

2

Öfriga sjukd i urinorganen

6

8

Sjukd. i manliga könsorganen

8

 

Sjukd. i qvinliga könsorganen

 

16

Sjukd. i ledgångar och bensystem

12

9

Sjukd. i muskelsystemet

12

12

Kronisk reumatism

96

111

Hudsjukdomar

8

4

Allmän svaghet, ömtålighet

50

72

Andra sjukdomar

1

2

 

//590//

//563//

H. Klimatiska förhållanden.
Observationerna i detta hänseende hafva omhändertagits af Prof. Curman från hvilken jag ännu ej erhållit något sammandrag i detta hänseende. Så snart en sådan anländer, skall densamma insändas.

I. Understödsfonder.
Tvenne fonder finnes:
Badbetjeningens i Lysekil pensionsfond utgjorde den 15 Januari 1892
Kronor 12030 och 23 öre
Lysekils Badsällskaps understödsfond för behöfvande sjuke utgjorde den 31 Dec. 1891
Kronor 12895 och 21 öre.
Båda fonderne hafva under 1892 ökats genom inom badsällskapet insamlade medel med ungefär 500 Kronor hvardera.

K. Sjukvården har bestridts af
Badintendenten: Med. Doktor H. Köster
Professor Robert Murray
Doktor P. F. Landelius
hvarjämte Med. Kand. A. Nilsson varit anstäld såsom biträdande läkare under tiden 15 Juni-31 Aug. enligt Kgl. Medicinalstyrelsens förordnande.

H. Köster.