MEDICINHISTORISKA DATABASEN

Serierubrik: Årsberättelser från Provinsialläkare

Filnamn: P8861484

År: 1886

Ort: Lysekil

Författare: P. F. Landelius

Dokumentets namn:

Arkivnummer: RA/420177.03

Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen

Signum: E5A

Rapport: 133/141

Diarienummer: 1642[saknas]

Ankomstdatum: 1887-04-04

Volym: 17

Embetsberättelse för Lysekils distrikt för år 1886

1:o) a) Kyrkoskrifne innevånarnes antal vid redovisningsårets början: i Lysekil 1935; i Lyse socken 2586; i Kungshamns kapellförsamling 1653; i Grundsunds Kapell 910; i Fiskebäckskils kapell 700; i Dragsmarks socken 596; på Malmön 786 samt på Skaftö och Gåsö 1270. S:ma personer 10436
b) Antalet födde under året 281
c) D:o döde under året 103
d) D:o döde barn under 1 års ålder 15

2:o) Allmännare förekommande sjukdomar
a) Infektionssjukdomar
Antalet sjukdomsfall tillhörande denna grupp äro under året långt färre än under de närmast föregående. Den sjukdomsform, som har att uppvisa det största antalet hithörande fall, är syfilis, beroende på det stora antal främlingar, behäfdade med nämnde sjukdom, som här under sommarmånaderna söka vård. Af tyfoidfeber ha flere fall förekommit, dock har sjukdomen hållit sig nästan uteslutande inom ett enda fiskläge. Kikhosta och difteri äro i starkt aftagande samt ännu mera scarlatina. En hög siffra visar deremot nu såsom förut lungsot.
b) Öfriga sjukdomar
Rubbningar i digestionsorganen äro nu såsom förut talrikast förekommande. Dålig föda samt omåttligt bruk af kaffe och äfven spirituosa torde vara förnämsta orsaken härtill. Enahanda orsaker i förening med osund luft i bostäderna torde väl ock ligga till grund för den här så allmänt förekommande anaemien samt äfven för nervositeten. Såsom yrkessjukdomar må anföras chr. Rheumatism ock lungkatarrer.
c) Öfversigt af gängse sjukdomar. Se bilagan.

3:o) För den allmänna sjukvården vidtagna åtgärder.
a) Sjukes skiljande från friska, sjukrum, sköterskor, utrymda bostäder, tillsyningsmän m.m.
Under vintertiden möter det stora svårigheter att kunna skilja de sjuke från de friska, enär hela familjen, äfven om flere rum finnas, då vanligen bebor blott ett rum. Och ofta är det så, att om äfven familjen disponerar flere rum, finnes eldstad endast i ett.
Sjukhus finnes ej ännu inom distriktet och ej heller några särskildt inöfvade sjuksköterskor.
b) Folksamlingar vid begrafningar och andra omständigheter vid liks jordande.
c) Inställd skolgång har ej förekommit för smittosam sjukdoms skull.

4:o Allmänna helsotillståndet under året. Till dess befordrande vidtagne åtgärder med afseende på
a) godt vatten till dryck och matlagning. Med anledning af den af mig å Fiskebäckskil under förlidet år verkställda sundhetsinspektion har Kon. Befallningsh. d. 4 Jan. 1886 för nämnde fiskläge fasställt särskilda föreskrifter för upprätthållande af helsovården derstädes. Angående källorna heter det deri:
"Alla å fiskläget befintliga källor, hvilka en gång om året böra upprensas, skola täckas och upptill förses med en minst 2 fot hög murad vall, men, hvad Mossbrunnarne och Bökeviksbrunnen angår, med en högre vall allt eftersom behofvet kräfver. De vallar, som sålunda uppföras kring källorna, skola slutta i rigtning mot källans omkrets till förekommande af orenlighets nedträngande i vattnet. Lämpligt kärl för vattnets upphemtande skall vid källan anbringas. All tvättning af kläder och hushållskärl närmast vid eller på ett afstånd af 100 fot från källan vare förbjuden.
Den sumpiga marken omkring Mossbrunnarna och Bökeviksbrunnen skall utdikas och torrläggas". Enligt rapport från Ordf. i kom.nämnden ha’ Källorna under året lopp blifvit försatta i sådant skick, som härofvan af Kon. Befallningsh. blifvit anbefaldt. För Grundsunds fiskläge ha liknande föreskrifter af d. 4 Jan. 1886 af Kon. Bef. blifvit utfärdade. Ordf. i kom.nämnden skrifver derifrån: alla brunnar, källor m.m. der vatten till dryck och matlagning hemtas hafva under året blifvit upprensade, stensatta och täckta samt några af dem försedda med pumpar.
Ordf. i Kungshamns Kom.nämnd skrifver:
"Alla källor äro öfverbyggda samt rengöras 2 à 3 ggr på året". För fisklägene Smögen och Grafvarne inom Kungshamns församling har Kon. Befallningshafvande med anledning af Doktor Sundbergs inspektion derstädes förlidet år fastställt särskilda "föreskrifter för upprätthållande af helsovården" af den 15 Februari 1886.
b) Förekommande af källors, brunnars m.m. orenande. Se ofvan.
c) Aflägsnande af orenlighet från boningshus eller deras närhet: Inom Lysekils köping har från 1:te Juni–1:te Okt. renhållningen handhafts af några landtbrukare, boende i närheten. Mot en ersättning af 396 kr. ha de förbundit sig att 1à 2 ggr i veckan bortföra från hvarje gård all orenlighet från afträden samt sopor etc. Under den öfriga delen af året ha husegarne fått dra försorg om renhållningen af sina resp. gårdar. Från Kungshamn skrifves: "till följd af D:r Sundbergs 1885 gjorda sundhetsbesigtning samt tillföljd af förnyad syn 1886 har grundlig rengöring omkring boningshusen blifvit under året gjord.
Från Fiskebäckskil: "latrinen och all annan orenlighet bortskaffas en gång i veckan under sommarmånaderna, samt en gång i månaden vintertiden från stället till aflägset från detsamma belägen plats". Från Grundsund: "all spillning har enligt kontrakt med närliggande hemmansbor afhemtats 1 gång i veckan från Maj–Okt. samt 1 gång i månaden under vintern.
d) Olägenheter af fabrik eller annan näring på arbetares eller närboendes helsa.
Den mindre gunofabriken på Grötö har under vintermånaderna varit i verksamhet och ofta spridt en vidrig stank öfver Lysekils köping samt närliggande trakt.
Från Dragsmark skrifves: "Den inom kommunen belägna Källviken guanofabrik afgifver en för miltals kringboende högst besvärande stank, hvilken synbarligen måste vara skadlig. Äfvenså förorenas saltsjövattnet i Getvikssundet från samma fabrik, så att det vid vissa tider lemnar en vidrig stank".
e) För helsan vådliga boningslägenheter (öfverbefolkning). I skärgården har vanligen hvarje familj sin egen stuga med från 1-3 à 4 rum och kök. Vintertiden bebos dock ej mera än ett rum, enär de andre vanligen ej äro försedda med eldstad, och skulle undantagsvis någonstädes kakelugnar eller jernkaminer finnas i hvarje rum, så eldas dock af sparsamhetsskäl blott ett enda. Är då familjen talrik såsom oftast är fallet, blir nästan hvarje stuga mer eller mindre vådlig för helsan.
f) Luftvexling i rum, der större antal menniskor vanligen samlas: Skollokalerna äro numera allmänt försedda med ventiler samt äro tillika höga och rymliga.
g) Andra omständigheter, som kunna menligt inverka på helsoförhållandena.
Från Dragsmark skrifves: "Skördens beskaffenhet har varit god". Detsamma kan sägas om skördeförhållandena inom distriktets samtlige kommuner. Sillfisket har också varit ganska gifvande, hvarföre de ekonomiska svårigheterna här på kusten torde vara mindre än inuti landet.
Endast en utskänknings- och utminuteringslokal för spirituosa finnes inom distriktet, neml. i Lysekil. Omsättningen är dock der anserlig och synes tyvärr stiga årligen. Dryckenskapen kan snarare sägas vara i till- än aftagande.
h) Särskild för kommun eller visst ställe derinom antagen och fastställd helsovårdsordning. I Lysekil gäller helsovårdsstadgan för Rikets städer sedan den 22 Okt. 1880. För Fiskebäckskil och S. Grundsund fasställdes af Kon. Befallningshafvande särskilda helsovårdsförordningar den 4 Jan. 1886. För fiskelägena Grafvarne och Smögen en dylik af den 15 Februari 1886.
i) Viten enl. §30 i helsovårdsstadgan
Från Grundsund meddelas: "Viten ha måst. föreläggas för bristande renhållning".

5:o) Förhållande i allmänhet med
a) Sundhetspolis samt kommunalnämndens verksamhet för allmänna helsovården och sjukvården. Å Grundsunds fiskläge har kommunalnämnden visat något mer än vanlig lifaktighet för att få helsovårds förhållandena derstädes något så när ordnade. Genom nämndens åtgörande har den af Kon. Befallningshafvande ofvan omnämnda helsovårdsförordningen temligen noggrannt vunnit efterföljd. Å Fiskebäckskil synes kommunalnämnden ej så samvetsgrannt fattat sin uppgift angående den nya helsovårdsförordningen.
b) Vaccination och revaccination
Vaccinationsjournalerna insändes till vederbörande Provincialläkare.
c) Apotheksväsendet
Till Kongl. Medicinalstyrelsen insändes den 29 Dec. protokoll öfver af mig å h.v. Medicamentsförråd den 16 och 27 dec. 1886 förrättad visitation.
d) Barnmorskeväsendet.
Barnmorskan Hilma Hansson i Kungshamn har biträdt vid 66 förlossningar, deraf en {druf}börd med efterföljande häftig blödning. Någon instrumentalförlossning har hon ej gjordt; samtlige barnaföderskorna ha tillfrisknat. Emma Jönsson i Fiskebäckskil har anlitats vid 50 förlossningar, deraf 3 tångförlossningar till följd af svaga verkar. Sofia Hammar i Dragsmark har biträdt vid 23 förlossningar, deraf 2 tångförlossningar, orsakade af bristande verkar. Hanna Svensson å Malmön vid 30 förlossningar, deraf 2 tångförlossningar tillföljd af svaga verkar samt 1 vändning på fot. Mathilda Pettersson i Grundsund vid 43 förlossningar, deraf 1 med föreliggande moderkaka. Maria Berndtsson i Lysekil vid 65 förlossningar, deraf 1 tångförlossning verkställd af Distriktsläkaren, 2 sätesbjudningar och 1 fotbjudning. Josefina Nordström i Lyse vid 40 förlossningar

6:o) Embetsförrättningar på grund af vederbörligt förordnande
a) för helso- och sjukvården
N:o 1 Resa till Ryk i Brastad S:n 22/1 för nervfeber
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. 23/1
N:o 2 Resa till Kjeza i Lyse S:n 2/3 för Scarlatina och difteri
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. samma dag.
N:o 3 Resa till Fiskebäck i Lyse S:n 28/2 för nervfeber
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. 27/3.
N:o 4 Resa till L:la Berg i Lyse S:n 26/3 för Scarlatina och difteri
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. 27/3.
N:o 5 Resa till Dalskogen i Lyse S:n 13/4 för difteri
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. 14/4.
N:o 6 Resa till Klättane i Lyse 25/6 för scarlatina och difteri
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. Samma dag
N:o 7 Resa till Smögen i Kungshamn 26/6 för nervfeber
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. 9/7.
N:o 8 Resa till S. Grundsund 28/6 för nervfeber
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. 9/7.
N:o 9 Resa till Hällekila i Lyse 15/7 för difteri
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. 15/10.
N:o 10 Resa till Ulseröd i Lyse 26/8 för scarlatina
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. 15/10
N:o 11 Resa till Ulseröd i Lyse 1/10 för nervfeber
Rapp. härom till Kon. Bef. 18/10.
N:o 12 Resa till S. Grundsund 9/11 för nervfeber
Rapp. härom insändes till Kon. Bef. 10/11
N:o 13 Resa till Smögen i Kungshamn 27/11 för nervfeber
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. 6/12
N:o 14 Resa till S. Grundsund 5/12 för nervfeber
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. 6/12
N:o 15 Resa till S. Grundsund 18/12 för nervfeber
Rapp. härom insänd till Kon. Bef. 21/12.
b) För medicolegala ändamål ha under året; ej förekommit.

7:o) Inom distriktet bosatt personal af
a) Läkare, hvilka på grund af aflagda examina eller vederbörligt förordnande äro till läkarekonstens utöfning berättigade: Undertecknad, Distriktsläkare, samt under sommarmånaderna Professor C. P. Curman, Badintendent vid Lysekils hafskuranstalt och Doctor Robert Murray, biträdande läkare derstädes. På Medicinalstyrelsens förordnande var Med. Kandidat Wilh. Lindvall under sommarmånaderna anställd som badläkare å Fiskebäckskil.
b) Veterinärer finnas ej
c) Tandläkare finnas ej
d) Fältskärer finnas ej
e) Apothekasföreståndare, provisorer och elever.
Föreståndare för h.v. Medikamentsförråd är examinerade provisorn och apothekaren J. L. Lundberg. Som provisor har under året varit anställd Roger Smith, examinerad provisor och apothekare, samt under sommarmånaderna pharmacie studiosus Härstedt.
f) Barnmorskor, deras namn och aflöning samt uppgift på dem som äro berättigade till instrumenters bruk. I Lysekil Maria Berndtsson med 150 kr. i årlig lön samt särskild ersättning af 2-10 kr. för hvarje förrättning; i Dragsmarks s:n Sofia Hammar med lön af 35 kr. (äfven antagen för Bokenäs s:n) samt särskild ersättning för hvarje gång hon anlitas; i Lyse s:n Josefina Nordström med 35 kr. i årlig lön samt ersättning för hvarje förrättning af omkring 5 kr.; i Kungshamn Sofia Andersson med lön af 38 kr. samt 1,50 för hvarje födt barn antingen hon biträder vid förlossningen eller ej. Hon är bosatt i Bovallstrand samt tillika Barnmorska för Askums och Tossene socknar. Särskildt för Kungshamn är Hilma Hansson antagen med en årlig lön af 200 kr. samt 3 kr. för hvarje gång hon vid förlossning biträder. I Fiskebäckskil Emma Jönsson med lön af 150 kr. samt särskild ersättning af 3-10 kr. för hvar gång hon anlitas. I Grundsund Mathilda Pettersson med lön af 150 kr. samt särskildt vid hvarje förlossning, dervid hon biträder. På Malmön Hanna Svensson med lön af 200 kr. samt 3 kr. för hvarje förlossning. Af de här ofvan nämnde barnmorskorna äro endast 2:ne ej berättigade till instrumenters bruk, neml. Josefina Nordström i Lyse och Mathilda Pettersson i Grundsund.
g) Vaccinatörer, deras namn och aflöning.
I Lysekil Maria Berndtsson; i Lyse Klockare C. W. Lysell; i Kungshamn Emil Andersson å Grufvarne; i S. Grundsund Klockare Aug. Halldén, i Fiskebäckskil Klockaren L. Persson; i Dragsmark Barnmorskan Hammar, samtlige med en aflöningen af 50 öre för hvarje under året vaccineradt barn.
h) Qvacksalvare, deras namn, vistelseort och verksamhet. Finnes ej inom distriktet.

8:o) Vetenskapliga iakttagelser, märkligare sjukdomsfall, kirurgiska och obstetriska operationer af intresse. Under året har ej något förekommit inom distriktet, som är värdt att här nämnas.

9:o) Fördomar och fel vid späda barns uppfödande och vård samt andra med allmänna helsovården sammanhang egande ämnen, som anses böra komma till allmän kännedom, men icke äro under ofvanstående rubriker hänförlige. Då mjölk är svår, tidtals omöjligt att erhålla å fisklägena, pläga mödrarna ofta på så sätt söka afhjelpa denna olägenhet för de späda barnen, att de gifva dem di långt in på 2:dra, ja 3:dje året. Sedan anses de mogna för samma diet som de äldre.

10:o) Uppgift på Sinnessjuke inom distriktet

Socken Namn Födelseår Civilstånd Yrke Vårdade inom Anmärkn.
enskildt hus enskild anstalt fattighus Länslasarett Hospital eller asyl
Lysekil Olga Mollén 1860 Gift handl.hustru         1  
Lyse Edv. Herm. Nilsson 1843 Ogift f.d. Artill.         1  
Lyse Henrietta Andersd:r 1855 d:o Arbeterska         1  
Lyse Carl {Minos} Kihlman 1848 d:o f.d. Sjöman         1  
Lyse Maria Lysell 1817 Gift Klockarehustr. 1          
Lyse Carl Hilmer Lysell 1844 Ogift f.d. Styrman 1          
Lyse Emma L. Carlsdotter 1862 d:o hemmadotter 1         Idiot och våldsam
Dragsmark Otto Ferd. Andersson 1842 d:o Sjöman         1  
Grundsund Hans Niklasson 1840 Gift Fiskare 1         Bostaden försvarlig. Pat. ej vådlig för sig eller andre
Fiskebäckskil Sofia Hansdotter 1841 Ogift f.d. piga           På sista tiden orolig

Lysekil den 21 Mars 1887
P. F. Landelius
Distriktsläkare

Öfversigt af gängse sjukdomar i Lysekils distrikt under år 1886
Sjukdomens namn Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septemb. Oktob. Novemb. Decemb. S:ma
Sjuke Döde Sjuke Döde Sjuke Döde Sjuke Döde Sjuke Döde Sjuke Döde Sjuke Döde Sjuke Döde Sjuke Döde Sjuke Döde Sjuke Döde Sjuke Döde  
N:o 1 Bildningsfel                 1                                
2 Marasmus Senilis     1           1   2               1            
4 Varicellae                     1   1       1       1        
6 Scarlatina 3   1   2                   1   1                
10 Febris tyfoides 2   1           1   7           2   2   3   3    
13 Pyaemia                     1                            
18 Meningitis 1           1   1                       1        
19 Pertussis 1               5   5   3               2        
21 Parotitis epidem                                 1                
22 Febris intermitt 1           2                                    
24 Diphtheria 4       3   7   2   4   3   1       2            
25 Syfilis         1       2   9   15   2       1   1   3    
26 Chancre                         1   1   1   1       1    
27 Gonorrhoe 1   1                   1       1       1        
31 Tuberculoses 1                       1       1                
33 Scrofulosis     3   2   3   2   2   1   9   4   5   3   5    
34 Rachitis         1   2       2   2   2   1   2       2    
38 Chlorosis 16   9   12   28   25   34   26   26   20   15   20   17    
40 Alkoholism     1           1   1       1   1       4   1    
41 Delerium tremens                                         1        
56 Melancholia 2   1           1                           1    
65 Haemoorh. cerebri 2       1                           1   1   1    
67 Meningitis cerebri 1           1       1                   1        
70 Myelitis et mening. spin                             1                    
73 Epilepsia 2   1       1   2   1   1       1       4   3    
74 Convulsion. Eclampsia                             1       1            
75 Choraea 1       1   1                                    
76 Hysteria 9   12   7   14   16   9   20   17   16   10   10   1    
77 Hypochondria 2   4   3   1   1   2   3   5   1   3   2   1    
80 Paralysis     1   2       1   1       2       4       1    
81 Neuralgia 3   8   5   4   5   4   6   6   3   6   5   2    
85 Morbi palpebr. et conjunct 5   5   3   8   7   5   10   9   7   7   3   2    
Morbi bulbi oculi ejusq. mell 6   3   5   4   4   8   9   8   15   14   10   5    
Morbi apparat. lacrymal. 1   1   1           1           1   1   1   2    
86 Morbi organ. audit 7   1   4       2   3   4   8       2   5   3    
88 Morbi olfact.                 2   1   2               1   1    
89 d) Vitia organica cordis 4   4   4   7   1   1       2   2   2   2   1    
e) affection. cord. nervos 2               3   2               2       2    
90 Trombos. et embol arteriar.                             1       1            
91 Phlebitis                     1                            
Varix     1       2   5   2   1   2   1       1   3    
Tromb. et embol. venar                     1                            
92 Lymfangitis             1               1   1           1    
Lymphadenitis                             1   1           1    
93 Epistaxis     1       1   1                                
95 Laryngo-tracheitis 1   1   3   1   5       1   1           1   4    
97 Alii morbi laryngis 1   2                                            
98 Morbi glandulae thyrerid     1                                            
99 Pleuritis acuta 1   2   4   5       5   5   4   4   2   6   2    
100 Empyema                     2                            
104 Catarrh. bronchialis 37   23   24   23   23   16   8   13   10   15   25   22    
106 Emfysema pulmonum 1       1   2           1   1   1   3   2        
107 Asthma bronchiale 1   1               1   1   1       2   1   1    
111 Haemorrh. pulmon. 2   1   2   3   4   2   2   1       6   3   5    
113 Pneumonia acuta 9   4   6   5   16   3   1   4   1   3   9   5    
114 Morb. Oris, lingae et pharyng 5   2   1   2   2   2   5   7   6   8   6   4    
113 Pneumon. chronica 3   5   1   5   6   1   5   1   8   3   3   11    
115 Oesophagitis                     1                            
117 Gastricismus     3       2       2   3   4       1   2   2    
118 Cat. ventric. chron. 31   35   25   37   42   55   60   60   52   42   50   36    
119 Cat. ventric. acut. 4   3       2       7   5   2   5   2       1    
120 Ulcus ventricul. 2       2   1   4       5   1       6   3   2    
122 Diarrhoea 8   7   3   8   11   10   14   19   14   14   9   21    
123 Typhlitis 1       1   1               1       2            
125 Ileus et Volvulus                     1                            
127 Hernia intestin. 2   1       1   1       1   1   1   3   1   3    
129 a) Proctitis 1                                                
c) Fissura ani                                             1    
e strictura ani                 1       1   1               1    
130 Helminthiasis 1                   2       1                    
133 Peritonitis 1   1                                            
134 Hydrops                                     2            
135 b. Icterus 1                       1           3   1   2    
f. Morb. org. hepat.                                         1        
137 Nephritis acuta             1   1       1   1   1   1       1    
138 Nephritis chron.     1       1   1   4   1           4   2   1    
139 Alii morb. reumm     1                                   1        
141 Lithiasis renalis                         1   1                    
142 Morbi vesicae urinar         2   3   1   3   1   2   1   2   4        
144 Morbi prostat             1       1               1   1   1    
146 Phemosis et parophimosis 1                   1           1   1            
b) Orchitis et epededymitis                 1               1       1        
c) Hydrocele         1       1       1   1   1       1        
d. Spermatoorhoe             1                           1        
147 c Morbi uteri 3   2   3       5   2   2           3   6   4    
d. Morbi ovariorum                             1                    
148 Morbi mammarum                         1   1               1    
149 Morbi partus 3           1   3                       1        
150 Rheumat artic. acut. et chr. 4   1   2   6   6   4   3   4   2   6   3   3    
151 Rheumat musculorum 8   10   14   13   17   15   20   14   15   11   21   14    
155 Morbi articulorum 2   2   1   2   2   5   5   2   3       1        
156 Luxatio et distorsio                     1           1   1   1   1    
158 Kyphosis, scobisis, lordos.                             1   1   1       1    
159 Fractura 1   1   1   3   2           2   1       1   2    
161 Perostit. et ostitis 1   2       5   2       2   2           1   2    
164 Erysipelas         3   1   3       5   4       4   1        
165 Morbi cutanei parasit. 3   2           1   2   3   3           1   1    
166 Alii morbi cutanei 5   2   3   7   4   3   8   6   11   3   6   9    
167 Contusio         1   1   1   3   3       3   1   1   1    
168 Vulnus 3       1       2   2   5   6   5   1   2        
169 Ulcus     1               1           1       2   2    
170 Phlegmone, Abscess 3   2   2   5   4   5   3   2   3   7   2   7    
171 Furunculus 1   1   2   1   1               2                
172 Carbunculus     1       1                                    
173 Combustio     1       1                       1       1    
174 Congelatio         1   1                                    
176 Cysta         1   2   2           2       1       1    
177 Fibroma                                 1                
178 Lipoma     1                               1            
188 Angioma                                     1       2    
193 Carcinoma             1   1   2   1                        
Lysekil den 20 Mars 1887
P. F. Landelius
[Slutsummor i tabellen saknas]