MEDICINHISTORISKA DATABASEN

Serierubrik: Årsberättelser från Provinsialläkare

Filnamn: P8811484

År: 1881

Ort: Lysekils Havs-kurort

Författare: Carl Curman

Dokumentets namn:

Arkivnummer: RA/420177.03

Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen

Signum: E5A

Rapport: 13/67

Diarienummer: 5160[saknas]

Ankomstdatum: 1882-12-06

Volym: 8

Redogörelse för Lysekils Hafs-kurort 1881.

Kurortens läge
höjd öfver hafvet:
Dess fasta befolkningssiffra:
Kuranstaltens grundläggning:

//Bil. B//
Klimatförhållanden:
  Luftens temperatur: Rel. Fuktighet Barometer tryck Vind herrskande Regnmängd Hafsvattnets temperat.
  kl .8 kl. 2 kl. 9 max. min. kl. 8 kl. 2 kl. 9       kl. 8 kl. 2 kl. 9 min.
Juni 14,6 16,4 14,6 22 9 88 75 84       14,6 15,1 14,6  
Juli 16,1 17,6 15,7 20,5 10 78 69 77       16,2 16,6 16,3  
Aug. 14,4 15,8 13,9 21,8 11,5 82 75 82       15,4 15,8 15,4  
1-15 Sept. 12,9 15,3 13,2 18,4 10,8 90 78 90       13,7 14,4 14  
Sommarens Medium 14,5 16,3 14,4 22 9 84 74 83       15 15,5 15,1 10,8
Allm. som. med. åren 18.. 18..                              

Kurmedel. Brunnar och källor. x) Hänvisning till serskilda arbeten öfver deras analys.
Badinrättningar:
Gymnastik: Sjukgymnastik har meddelats dels af anstaltens Gymnast Löjtnant C. U. Lundgren, som vårdat behandlat
Elektricitet: dels af D:r Jacobsson fr. Stockholm och Professor Ulrich fr. Stockholm
Andra helsovårdsinrättningar
Sjukhus.
Antal Badbesökande:

 

1:a kl.

M.

Qv.

2:a kl.

M.

Qv.

Summa

Hos Intendenetn anmälde Verkl. kurgäster.

698

331

367

43

26

17

741

På badhuskontoret inskrifne d:o sommargäster

             

Tillfälliga besökande

             

(Gratister) Icke betalande kurgäster

5

2

3

34

11

23

39

S:a

703

333

370

77

37

40

780

Kurmedlens begagnande:
Brunnskur.

Antal serverade bad. Fullständig badkur.

Summa

Varma bad.

   

Enkl. Karbad, Gyttjebad

11117

 

Tallbarr-bad

2697

 

Kreuznacherbad

1050

 

Ång- och Varmluftbad

1030

 

Halfbad, Dusch- och lokalbad

4214

20108

Andra badformer

Kalla bad i Simbassinerna

9093

 

S:a bad af alla slag

 

29201

(C. Curman).

Redogörelse för Sjukdomar som behandlats vid Lysekils Hafskuranstalt sommaren 1881.
Sjukdomar: M. Qw. M. Qw.  
Konstitionel. sjukdom: Frossa. Febr. intermitt. 1 4     5
Syphilis. 50 4     54
Scrophulosis. 16 24     40
Rachitis 1       1
Arthritis Gikt 5 1     6
Scorbutus Skörbjugg          
Anaemia 14 39     53
Chlorosis   23     23
Leucaemia          
Sjukd. i Nervsystemet: Sinnessjukdom 1 1     2
Hjernlidande 4       4
Haemorraghia cerebri 8       8
Ryggmärgslidande          
Meningitis spinalis 2       2
Hyperestesier: Erethismus Nervosism 19 15     34
Hysteri et Hypochondri 3 4     7
Neuralgia 3 7     10
Kramp: Yrkes neur. Technospasm.          
Chorea et Paralysis agit.   1     1
Epilepsia 1       1
Lamhet: Paresis et Paralysis. 5       5
Tabes dorsalis 2       2
Trophoneuros. Diabetes.   1     1
Sjukd. i Respirat. organ. Coryza, Ozana   2     2
Catarrh. chr. Laryngitis. 2 1     3
Catarrh. chr. Laringo bronchial 18 19     37
Catarrh. chr. Pulmon. Broncopneumoni.          
Phtisis. Pneumonia. chr. 5 2     7
Phtisis florida.          
Haemoptoe          
Emphysema pulm. 2       2
Asthma bronchial. 1 2     3
Pleuritis chron. 2       2
Sjukd. i Circulat. organ. Vit. org. cordis. 9 6     15
Hypertrophia cordis          
Cor adiposum 3 1     4
Morb. chr. vasorum          
Morb. Basedowii          
Sjuk. i Digest. organ. Pharyngitis chr. 5       5
Catarrh. chr. ventriculi 37 28     65
Catarrh. chr. gastrointestinal 29 20     49
Catarrh. chr. intestin. Diarrhoea 3 10     13
Catarrh. chr. intestin. Obstepatio 12 18     30
Ulcus ventriculi 1 1     2
Dyspepsia et Cardialgia          
Obstructio          
Morb. chr. Hepatis et Lienis          
Peritonit. et Perityphlit. chr. 1 2     3
Sjukd. i Uro-genitalorgan: Nephritis chr., Pyaelitis 3 2     5
Lithiasis 2       2
Cystitis chr. 4       4
Orchitis          
Catarrh. chr. Urethrae., Spermatorrhea 5       5
Anomalia Meurtination   3     3
Morb. chr. Uteri et ovarium (Metritis chr., Neoplasmata uteri, Tumor ovari, Oophoritis chr.)   32     32
Morbi vaginae   2     2
Sjukd. i Lokomot. organ: Reumatism. chr. Articulor. 29 34     63
Reumatism. chr. Musculor. 19 17     36
Arthritis deformaus   3     3
Myositis chr. 5 4     9
andra ledgångssjukdom. Synnovitis chr. 4 3     7
sjukdom. i bensystemet. 2       2
Ryggradskrökningar   2     2
Hudsjukdomar. 6 3     9
Ögonsjukdomar 1       1
Öronsjukdomar. 1 1     2
Kroniska förgiftning. Alkoholismus et Narcotismus.          
Metallförgiftningar.   1     1
Allmän svaghet och Konvalescens 9 43     52
Ömtålighet. Rheumatalgia. 2 3     5
Följande sjukdomar förekommo talrikast          
  357 384     741
Stockholm d. 30 Nov. 1881.
Carl Curman