MEDICINHISTORISKA DATABASEN

Serierubrik: Årsberättelser från Provinsialläkare

Filnamn: P8801484

År: 1880

Ort: Lysekil

Författare: E. S. Falck

Dokumentets namn:

Arkivnummer: RA/420177.03

Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen

Signum: E5A

Rapport:134/263

Diarienummer: 1924/1881

Ankomstdatum: [saknas]

Volym:6

Embetsberättelse från Lysekils distrikt för år 1880.

1:o

a.) Kyrkoskrifne invånares antal vid redovisningsårets början i Lysekils Köping.

1542

i Lyse socken med öarne Stora och Lilla Kornö

2316

från Stenhuggeriet och Fiskeläget Malmön som tillhör Askums församling lemnas uppgifter till Provicialläkaren i Håby distrikt. i Kongshamns Kapellförsamling, som utgöres af Fiskelägena Tången, Grafvarne, Smögen, Hasslösund samt Hållö fyrinrättning

1423

i Fiskebäckskils kapellförsamling

712

i Södra Grundsunds kapellförsamling

767

På öarne Gåsö och Skaftöland

1785

i Dragsmarks församling

587

Summa

9132

b) Antal födde under året 290
c) Antal döde under året 124
d) Antal döde under ett års ålder 23

2:o Allmännare förekomne sjukdomar
a.) Infektionssjukdomar. Messling förekom under Mars och April månader å Fiskeläget Stora och lilla Kornö och var af ganska lindrig beskaffenhet. Typhoidfeber förekom under Oktober, November och December å Lysekil samt Fiskebäckskil, några fall i Lyse socken och å skaftöland. Ehuru svårt sjuke genomgingo dock de fleste sjukdomen. Diphteri förekom dels under våren dels hösten sporadiskt inom Skaftöland och Lyse socken, äfven i Lysekil hafva förekommit några fall af ganska svår beskaffenhet Sjukdomsfallen af Syphilis och Gonorrhoea hafva utgjorts till största delen af under sommaren sig här upphållande badgäster samt af sjöfarande, hvilka å andra orter ådragit sig smittan.
b.) Öfrige sjukdomar: Den kroniska magkatarrhen har som vanligt varit den sjukdom, som mest förekommit, och för hvilken allmänheten anlitat läkarevård, orsaken till densamma torde väl till stor del vara att söka uti den begifvenhet att omåttligt förtära kaffe, som här är rådande. Vidare hafva ganska många fall af luftrörskatarrh samt acuta och kroniska pneumonier förekommit. Orsaken, hvarföre lungsjukdomarnes frequens här är påtagligen större än å de flesta andra orter inom landet, anses med skäl härröra af klimatets beskaffenhet framförallt af den nästan ständigt blåsiga väderlek, som är rådande och den deraf beroende starka luftomsättningen. Vidare torde de rätt ofta förekommande acuta gastriterne samt de i synnerhet under sommaren gängse diarrhoeerne orsakas af klimatiska förhållanden. Öfrige förekommande sjukdomar, se bifogad öfversigt.
c) Öfversigt af gängse sjukdomar enligt formuläret N:o 5: se bilagan.

3:o För den allmänna sjukvården vidtagne åtgärder:
a.) Sjukes afskiljande från friska, sjukrum sköterskor etc.
De sjukes afskiljande från friska iaktages icke och torde vara nära nog outförbart, enär bostadsutrymmet i allmänhet ej medgifver det. Med afsende på i rubriken upptagne "sjukrum sköterskor etc " innehålla uppgifterna från kommunalnamndernes med ordföranden berättelser ingenting helt naturligt på grund deraf att sjukrum, sköterskor och utrymda bostäder alls icke förekomma.
b) Folksamlingar vid begrafningar och andra omständigheter vid liks jordande.
Härom hafva uppgifterna icke innehållit något, hvarföre antagligt är, att begrafningar försiggått, utan att någon stor mängd skådelystne infunnit sig, och som på det hela taget antalet af de i smittosam sjukdom under året aflidne varit ringa och ingen af dem tillhört den så kallade förmögnare, torde ej något missbruk i detta afseende egt rum.
c.) Inställd skolgång: Under året har icke varit behöfligt att inställa skolgång å något ställe inom distriktet.

4:o Allmänna helsotillståndet under året, tilldess befordrande vidtagne åtgärder i afseende på:
a) godt vatten till dryck och matlagning:
Allmänna helsotillståndet har under året varit godt, enligt somliga uppgifter särdeles godt. Med afseende på vattnets beskaffenhet kan ej något uttalas, bestämdt, enär det hemtas dels från källan dels ur gräfda brunnar, hvilka alla ej lemna vatten af god beskaffenhet. Särskildt i Lysekil är dricksvattnet från de flesta hemtningsställen ganska dåligt och torde med svårighet kunna förbättras på annat sätt än genom vattenledning något, som nu är starkt i fråga att anläggas.
b.) Förekommande af källors brunnars m.m orenade
Uti några uppgifter omnämnes att orenade af vatten ej förekommer eller tillåtelse.
c.) Aflägsnade af orenlighet uti eller i närheten af boningar eller annan osnygghet: I allmänhet torde det omdömet kunna fällas, att bostäderne inom Lysekils distrikt utmärka sig för snygghet, särdeles Fiskarenas bostäder å de så kallade fiskelägena. Hos en stor del af den mindre bemedlade af landtbefolkningen vore önskvärdt om mera benägenhet för snygghet kunde åvägabringas. Aflägsnandet af orenlighet från bostäderne sker visserligen å de flesta ställen, men större noggranhet härutinnan borde iakttagas. Genom stadfästandet af helsovardsstadgan för Lysekil torde helsovårdsnämnden med mera kraft och förhoppning om framgång kunna tillse att snygghet iakttagas.
d.) Olägenhet af fabrik et.c.
Inom Lysekil finnas två garfverier, åtta anjovisfabriker, samt å den så kallade grötön en fabrik för tillverkning af fiskolja och guano. Någon nämnvärd olägenhet af dessa har ej försports. Beredningen af Kabeljo och torkad fisk samt trankokningen å fiskelägena medför enför den dervid ovane synnerligen genem lukt, men att denna utöfvar något på helsan menligt inflytande är dock ingalunda bevisadt, och helt visst skulle ett förbud för fiskarena att på vanligt sätt bereda sin fisk och koka tran medföra en alltför stor materiel förlust för dem.
e.) För helsan vådliga boningslägenheter.
Boningshusen äro i allmänhet tillräckligt rymliga. Bostäderne å fiskelägena utmärka sig till och med genom prydlighet och snygghet.
f.) Luftvexling i rum, der större antal menniskor samlas.
i detta hänseende omnämnes uti de afgifne rapporterne ingenting.
g.) Andra omständigheter som kunna menligt inverka etc.
med afseende på födoämnen må nämnas, att genom den här för billigt pris lätt åtkomliga fisken, som jemte bröd och potatis utgör den hufvudsakliga födan, skärgårsdsbon kan anses lefva af ganska sund och kraftig föda. Förtärandet af kaffe missbrukas i ganska hög grad och den, som möjligen tviflar på kaffets menliga inverkan på helsan och framförallt på att det till stor del utgör orsaken till den här så allmänt förekommande magkatarrhen, behöfver icke vara läkare länge härstädes, för att öfvertyga sig derom. Förtärandet af spirituosa till öfverdrift förekommer mindre här än på de flesta andra orter, och man får sällan bland skärgårdsbefolkningen se öfverlastade personer. Inom distriktet finnes mig vetterligen icke någon qvacksalvare, men väl i angränsande provincialläkaredistrikt, hvaribland en prest å Gullholmen. Obehörig försäljning af gifter etc. förekommer icke.
h.) Särskild för kommun eller visst ställe derinom antagen och faststäld helsovårdsordning: Enär helsovårdsstadgan för rikets städer af den 25 September 1874 först genom Kongl. Majistäts nådiga bref af den 22 oktober 1880 blifvit stadfästad såsom tillämpliga delar gällande för Köpingen Lysekil och val af ledamöter i helsovårdsnämnden egt rum å kommunalstämma härstädes den 24 Januari innevarande år, har under året helsovårdsstadgans föreskrifter på grund af den befintliga helsovårdsnämndens saknad af makt och myndighet att genomdrifva sina beslut ej kunnat iakttagas så som varit önskligt. Någon helsovårdsordning för särskild kommun eller visst ställe förefinnes icke.
i.) Viten enlig §30 Helsovårdsstadgan hafva icke förekommit.

5:o Förhållandet i allmänhet med:
a.) Sundhetspolis samt kommunalnämndens etc.
Uti de afgifne rapporterne nämnes ej ett ord härom. Inom Lysekil har helsovårdsnämnden hufvudsakligen arbetat på, att så godt sig göra låtit åvägabringa snygghet såväl uti som i omgifningen af boningshusen.
b.) Vaccination vaccinationsjournalerna sändas till de Provincialläkare, hvilkas verkningskrets de olika delarne af detta distrikt förut tillhört.
c.) Apotheksväsendet Protokoll öfver den 22 sistlidne December förättade visitationen å medkamentsförrådet härstädes insändes direkt till Kongl. Medicinalstyrelsen i början af innevarande år. Det derut afgifna allmänna omdömet lydde: medikamentsförrådet här för ortens behof. fullt tillräckliga förråder af läkemedel, dess lokaler äro rymliga, ändamålsenliga och särdeles snygga. läkemedlen äro af god beskaffenhet och medikamentsförrådet synes mig skötas med synnerlig omtanke och ordning och fullt motsvara sitt ändamål.
d) Barnmorskeväsendet Från fyra af distriktets barnmorskor nemligen Maria Berntsson i Lysekil, Sofia Hammar i Dragsmark, Emma Jönsson på Fiskebäckskil och Hilma Engström från Kongshamns kapellförsamling hafva rapporter inkommit med redogörelse för de förlossningar, vid hvilka enhvar af dem biträdts. Berntsson säger sig hafva utfört 50 förlossningar, af dessa hafva en sätesbjudning och en fotbjudning förekommit, hvarvid undertecknad i båda dessa fall utfört extraction med lyckligt resultat. Hammar har haft 24 normala förlossningar. Jönsson 25, af hvilka en tångförlossning, Engström, som erhöll anställning som barnmorska i Augusti förg. år har utfört 24 förlossningar deraf en tångförlossning som af undertecknad utfördes. Å några inom distriktet mera aflägset belägena ställen biträda oexaminerade fruntimmer vid förlossningar, samt å flere ställen biträda i angränsande distrikt anställde barnmorskor. På anmodan af Provincialläkaren Lindvall assissterade undertecknad vid en förlossning hvarit perforation måste utföras. D:r Lindvall lemnar antagligen i sin redogörelse närmare upplysning om förloppet af denna förlossning.

6:o Embetsförrättningar på grund af vederbörligt förordnande
a.) Embetsresor för helso- och sjukvård Hafva ej forekommit.
b.) för medicolegala ändamål Hafva ej forekommit.

7:o Inom distriktet bosatt personal af
a.) Läkare Undertecknad Distriktsläkare i Lysekil, samt under sommaren C. P. Curman Badintendent och Professor och på Fiskebäckskil E. Johnsson medicine Kandidat, den sistnamnde på förordnande af Kongl. Medicinalstyrelsen.
b.) Veterinärer. c.) Tandläkare. d.) Fältskär. Inga bosatta inom distriktet.
e.) Apotheksföreståndare och Provisorer. Medikamentsförrådets föreståndare examinerade Apothekaren J. L Lundberg, samt Farmacie studiosus G. Andersson. f.) Barnmorskor deras namn och afloning: i Lysekil Maria Berntsson. lön 150 kronor I Dragmark Sofia Hammar, lön. 36 kronor. På Fiskebäckskil Emma Jönsson lön 150 kronor. I Kongshamns kapellförsamling Hilma Constantia Engström lön 200 kronor. I Lyse socken Josefina Nordström lön 36 kronor, den sistnämnda har ej inlemnat någon rapport till mig. Alla uppräknade med undantag af Josefina Nordström hafva aflagt fullständig barnmorskeexamen
g.) Vaccinatörer deras namn och aflöning. För Lysekil Barnmorska Maria Berntsson. För Dragsmark Skolläraren Elof Ellmér För Lyse Klockaren O. V. Lysell. För Kongshamn Skolläraren Emil Andersson. För Gåsö och Skaftöland: Enkan Maria Bachman i Morlanda, För södra Grundsund Skolläraren August Halldén, samt för Fiskebäckskil Lars Persson. De åtnjuta alla i ersättning 50 öre för hvarje vaccineradt barn
h) Qvacksalvare förekomma icke.

8:o Vetenskapliga iakttagelser, märkliga sjukdomsfall, kirurgiska och obstetriska af intresse. Under året har inom distriktet ej förekommit något af så stort intresse att det här kan förtjena anföras.

9:o Fördomar och fel vid späda barns uppfödande och vård samt andra med allmänna helsovården sammanhang egande ämnen etc. Något väsentligt att i detta afseende omförmäla finnes icke

Lysekil den 20 April 1881
E. S. Falck

Öfversigt af gängse sjukdomar i Lysekils distrikt år 1880.
Sjukdomar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December S:ma.
Insjuknade Döde Insjuknade Döde Insjuknade Döde Insjuknade Döde Insjuknade Döde Insjuknade Döde Insjuknade Döde Insjuknade Döde Insjuknade Döde Insjuknade Döde Insjuknade Döde Insjuknade Döde Insjuknade Döde
II. Marasmus Senilis     1 1     1 1             1 1         1 1     4 4
III. Morbilli         10   4 1                                 14 1
Febris typhoides                                     7 1 25 4 10 3 42 8
Febris intermittens se anmärkningar.                     7   4                       11  
Diphteria 2 1 1   5 2                     2   11 4 7 2 3 1 31 10
Syphilis         2   1       23   7   2           2   1   38  
Gonorrhoea 2   1   5   2   1   11   8   3   2   3   2   1   41  
IV. Scrophulosis 3 1 1   2       1   15 2 10 1 2   1   2       1   38 4
Rachitis 2   1       1       3   2           2 1 1       12 1
Scorbutus 3 Marbus maculos Werlhofii 1     1       1 1                     1 1         3 2
Arthritis         1           5   3   1           2       12  
Chlorosis 11   7   10   15   6   35   23   11   8   9   2   6   143  
VIII. Haemorrhagia Cerebri 1 1     2 1         3   2 1         2 1     1 1 11 5
Morb Organ cerebri (Tumo cerebri 2) Sclerosi plagues                     2 1 1                       3 1
Hysteria 2   1   3       1   8   4   2       1   2   2   26  
Hyponchondria 1   2               5   3   1           1       13  
Paralysis (Paralysia agitan 3) 1           1 1     2                       1   5 1
Neuralgia     2               11   10   3       1   2       29  
Chorea     1               3   1                       5  
Diabetes mellitus                     2 1             1 1         3 2
VIII. Morbi palpebrar oculi (Blepharadenitis) Conjunctivitis 11   7   15   10   4   18   17   5   8   4   6   10   115  
Morb bulb oculi (Iritis 3 Keratiti 10 Panopthalmi 72) 2       1   3   2   2   3       1       1       15  
Morb apparatus lacrymal 1       2   3   2   4   1       3   2       1   19  
Refractionsanomalier         2   1   1   10   2   1   2       1   2   22  
Morb organor auditus (otitis). (otitis+ meningitis 1) 1       1   3 1     2   3       1       2   1   14 1
IX. Vitio organ Cordis 2 1         1 1     7   2           1 1         13 3
Cor adipos     1               4   1                       6  
Lymphadenitis     2   3   1       5   2   1   2   1       3   20  
Laryngitis 7   14   8   2   1   3   3           2   3   2   45  
Pleuritis 1   2 1     1               1               2 1 8 2
Bronchitis acut et chronica Emphysema 10 38   40 1 28   18   11   15   14   15   19   26   24   41 1 289 2
Haemorhagia pulmon 1       2 1 1           1           2 1     1   7 2
Pneumonia acuta 7 2 6 1 2   3 1 2   1       2   6 1 10 2 7   14 2 60 9
Pneumonia chronica (inclusiv Phtisis) 4 2 3 2 2 1 1   2   3 1 1       5 1 3 2 1   2 1 27 10
Gastritis acuta     2   1       2   18 1 11   7   1           2   44 1
Gastritis chronica 51   44   43   40   47   65   52   40   38   51   30   44   545  
Diarrhoea             2   5   18   36   20   2   3       1   87  
Hernia intestinal     1           1 1                         1   3 1
Helmintiasis (Ascaris et oxyuris) 3   2   5   1       2           2       3   2   20  
XII. Nephritis chronica     1 1     2 1     7   3   2 1     1       1 1 17 4
Lithiasis renal et vesical         1           2     1                     4  
Morb organ sexual muliebrium (Erosion port vag uteri) (mutaitii)     1       2       7   3           1           14  
IIII. Rheumatismus articular acutis 1       2 1     1                       1       5 1
Rheumatismus articula chronicus 20   24   18   8   2   51   42   10   14   7   20   18   234  
Rheumatismus muscular 1   2   1       1   2   1           2   1   3   14  
Tumor Albus                     4   5   1                   10  
Synnovitis         1               2                       3  
Fractura anticruris     1       1                                   2  
Caries 1           1       1               1           4  
V. Erysipelas 1   3       1       2                       1   8  
Morb cutanei (Ekzema 14 Herpes 1 Favus 2 Psoriosis 3) Lupus 2 2   3   6   1   2   5   2   3   1   1   2       28  
Ulcus 4   5   2   3                   1       2   2   19  
Abscessius     2       1   1           1       2       1   8  
Carbunculus     1                       1 1                 2 1
Carcinoma ventriculi         1 1                     1 1             2 2
Kystoma ovarii Se anmärkningar     1                                              
Angioma 1           2                           1       4  
Vulnus sclopetarium.     2 1     1 1             1                   4 2
Summa. 105 8 189 8 187 7 140 9 96 1 394 6 285 3 137 3 120 3 160 15 152 7 181 11 2225 81
Anmärkningar.
De här upptagne fallen af frossa, utjordes af personer, hvilka från andra orter hitkommit. Inom distriktet har ej ett enda fall förekommit. Fallet af Kystoma ovarii sändes till Göteborg och har der med lyckligt resultat opererats.
Lysekil den 20 April 1881.
E. S. Falck