Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild juli 2019.

Nordens hav 1543.

Holländaren Cornelis Anthoniszoon ger 1543 ut det första verkliga sjökortet, Caerte van Oostlant, över Nordens hav. De första två utgåvorna är ej funna. Kartan ovan är från 1558. (Krantz, Bohuskust, sid 67-74) (Krantz, Havets makter, sid 209) (Nordiska kartans historia, sid 82-86)

”Som närmaste underlag hade Caerte van Oostlant de samtida läskartorna, det vill säga de böcker i vilka sjöfarande sammanfört sitt erfarenhetsmässigt uppbyggda vetande om kuster och hav. Uppgifterna i dessa läskartor stämde inte alltid med verkligheten, men de voro så goda som de med dåtidens primitiva nautiska hjälpmedel kunde bli. Observationerna gjordes uppskattningsvis, slutledningarna i böckerna grundades på hörsägen samt sjöfarandes synintryck och omdöme mera än på instrumentala och matematiska beräkningar. Den bild av Skandinavien som Cornelis Anthoniszoons sjökort gav, ter sig följaktligen för våra ögon litet underlig. Men kortet var dock ett hjälpmedel för sina samtida, och det betecknade en milstolpe i nordisk kartografi.” (Nautisk Tidskrift 1947, sid 12)

 

   Tillbaka